Menu
Your Cart

Seçili Ürünlerde %10 İndirim Alışverişe Başla

Gizlilik - KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu Aydınlatma Metni NModa tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen www.NModashoes.com internet sitesinin üye olan ve üye olmayan müşterilerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. NModa olarak kişisel verilerinize saygı duymaktayız ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz.İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme AmaçlarıNModa www. NModa shoes.com internet sitesi aracılığıyla üye olarak ya da üye olmaksızın gerçekleştirdiğiniz alışveriş süreçleri kapsamında, ad-soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, vergi numaranız, ödemede kullanılan kart bilgileriniz, fatura bilginiz, sipariş bilginiz ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan oluşan kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans kategorilerine ait kişisel verilerinizi işlemektedir.  NModa  Shoes, belirtilen kişisel verilerinizi, internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen satış süreçlerinin yürütülmesi, kargo takip süreçlerinin yürütülmesi, iade süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, internet sitesi üyeliği oluşturulması süreçlerinin yürütülmesi,  müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşterilerin ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin ve müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi hizmeti sunulması, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ödeme süreçlerinin ve finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.Kişisel verileriniz, açık rızanızı vermeniz halinde, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, e-bülten gönderilmesi ve ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki SebebiYukarıda belirtilen kişisel verileriniz www. NModa shoes.com internet sitesi aracılığıyla tarafınızdan sağlanmaktadır. NModa  Shoes, belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, NModa  Shoes'in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, tarafınızla akdedilen satış sözleşmesinin ifşa edilebilmesi için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.Kişisel Verilerinizin AktarılmasıNModa tarafından, ad-soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, vergi numaranız, ödemede kullanılan kart bilgileriniz, fatura bilginiz, sipariş bilginiz ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan oluşan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, verilerinizin serverlarda saklanması, işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapı hizmetlerinin sağlanması, tarafınıza e-posta gönderiminin sağlanması, açık rıza vermeniz halinde tarafınıza ticari ve ticari olmayan elektronik ileti gönderilmesi ve raporlama amaçlarıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirketlere aktarılmaktadır.Ad-soyadınız, telefon numaranız ve adresinizden oluşan kişisel verileriniz internet sitesi aracılığıyla yaptığınız alışveriş kapsamında lojistik ve kargo hizmetlerinin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirkete aktarılmaktadır.Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına açık rıza vermeniz halinde, ad-soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, vergi numaranız, ödemede kullanılan kart bilgileriniz, fatura bilginiz, sipariş bilginiz ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan oluşan kişisel verileriniz, Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, gerekli alt yapı hizmetlerinin sağlanması, tarafınıza e-posta gönderiminin sağlanması, açık rıza vermeniz halinde tarafınıza ticari ve ticari olmayan elektronik ileti gönderilmesi ve raporlama amaçlarıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirketin (Tsoft) Fransa’da bulunan sunucularında saklanmaktadır.Bunun yanında, kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Türk hukuku kapsamındaki söz konusu yükümlülükler doğduğunda, bahse konu veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette, herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır. İlaveten, NModa  Shoes, kendi haklarını veya varlıklarını veya kullanıcılarımızın veya diğer kişilerin hak, varlık veya güvenliğini korumak amacıyla dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı gibi olası suçların önlenmesi veya araştırılması için kişisel verilerinizi açıklayabilecektir.Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınızİlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

 Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@NModa shoes.com aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİNModa www. NModa shoes.com internet sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgilere Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Müşteri Aydınlatma Metni yer verilmektedir.Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde ad-soyadınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı tarafınıza ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Ad-soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, vergi numaranız, ödemede kullanılan kart bilgileriniz, fatura bilginiz, sipariş bilginiz ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan

Vermiş olduğunuz rıza ihtiyari olup, dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Rızanın geri alınması, geri alındığı tarihten önce açık rızanıza dayanılarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uygunluğunu etkilememektedir. Kişisel verilerinizin silinmesi anonim hale getirilmesi veya yok edilmesi talebiyle başvuruda bulunmadığınız sürece, NModa yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetine devam edecektir.  E-BÜLTEN ABONELİĞİKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu Aydınlatma Metni NModa tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen www. NModa shoes.com internet sitesi müşterilerinin ve ziyaretçilerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. NModa olarak kişisel verilerinize saygı duymaktayız ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz.İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme AmaçlarıNModa , www. NModa shoes.com internet sitesi aracılığıyla E-Bülten hizmetimize kaydolmanız halinde, çağrı merkezimizden destek almanız halinde ve/veya tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesini talep etmeniz halinde, bu süreçler kapsamında, ad-soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan oluşan kimlik, iletişim ve müşteri işlem kategorilerine ait kişisel verilerinizi işlemektedir. NModa  Shoes, belirtilen kişisel verilerinizi, potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi hizmeti sunulması, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve açık rızanızı vermeniz halinde e-bülten gönderilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, tarafınıza ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki SebebiYukarıda belirtilen kişisel verileriniz www. NModa shoes.com internet sitesi aracılığıyla tarafınızdan sağlanmaktadır. NModa  Shoes, belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, NModa ’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, SNModa  Shoes’nın meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.Kişisel Verilerinizin AktarılmasıNModa tarafından, ad-soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan oluşan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, verilerinizin serverlarda saklanması, işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapı hizmetlerinin sağlanması, tarafınıza e-posta gönderiminin sağlanması, açık rıza vermeniz halinde tarafınıza ticari ve ticari olmayan elektronik ileti gönderilmesi ve raporlama amaçlarıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirkete aktarılmaktadır ve kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına açık rıza vermeniz halinde, Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, ilgili üçüncü taraf şirketin (.Bunun yanında, kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Türk hukuku kapsamındaki söz konusu yükümlülükler doğduğunda, bahse konu veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette, herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır. İlaveten, NModa  Shoes, kendi haklarını veya varlıklarını veya kullanıcılarımızın veya diğer kişilerin hak, varlık veya güvenliğini korumak amacıyla dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı gibi olası suçların önlenmesi veya araştırılması için kişisel verilerinizi açıklayabilecektir.Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınızİlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

 Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. E-BÜLTEN ABONELİĞİ AÇIK RIZA METNİNModa www. NModa shoes.com internet sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgilere E-Bülten Aboneliği Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni yer verilmektedir.Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde ad-soyadınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı tarafınıza ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Ad-soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, vergi numaranız, ödemede kullanılan kart bilgileriniz, fatura bilginiz, sipariş bilginiz ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan

Vermiş olduğunuz rıza ihtiyari olup, dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Rızanın geri alınması, geri alındığı tarihten önce açık rızanıza dayanılarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uygunluğunu etkilememektedir. Kişisel verilerinizin silinmesi anonim hale getirilmesi veya yok edilmesi talebiyle başvuruda bulunmadığınız sürece, NModa  Shoes, yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetine devam edecektir.  İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ İÇİNKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu Aydınlatma Metni NModa ­­­­­­­­­­tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen www. NModa shoes.com internet sitesi ziyaretçilerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. NModa olarak kişisel verilerinize saygı duymaktayız ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz.İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme AmaçlarıNModa  Shoes, www. NModa shoes.com internet sitesinde kullanılan çerezler aracılığıyla internet sitesini ziyaretiniz kapsamında IP adresi, konum verisi, site öncesinde ve sonrasında ziyaret edilen site bilgisi, internet sitesi giriş çıkış kayıt bilgileri ve açık rıza vermeniz halinde ziyaret sıklığı ve kullanıcı davranışlarından oluşan işlem güvenliği veri kategorisine ait kişisel verilerinizi işlemektedir.NModa  Shoes, belirtilen kişisel verilerinizi, internet sitesinin işleyişinin sağlanması, internet sitesinin güvenliğinin sağlanması, kullanıcı hesaplarına ve ağımıza potansiyel kusurlu veya şüpheli erişimlerin tespit edilmesi, teknik sorunların belirlenmesi ve ilgili çerez türlerinin kullanımına açık rıza vermeniz halinde, internet sitesinin ve kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve kişiselleştirilmiş pazarlama hizmeti sunulması amaçlarıyla işlemektedir.İnternet sitemizde kullanılan çerez türlerine ilişkin daha detaylı bilgi edinmek için lütfen NModa Çerez Politikası’nı okuyunuz.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki SebebiYukarıda belirtilen kişisel verileriniz www. NModa shoes.com internet sitesinde kullanılan çerezler aracılığıyla toplanmaktadır. NModa  Shoes, belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, NModa  Shoes’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, NModa  Shoes’nın meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.Kişisel Verilerinizin AktarılmasıNModa tarafından, IP adresi, konum verisi, site öncesinde ve sonrasında ziyaret edilen site bilgisi, internet sitesi giriş çıkış kayıt bilgileri, ziyaret sıklığı ve kullanıcı davranışlarından oluşan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, hizmet aldığımız üçüncü taraf şirkete aktarılmaktadır ve kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına açık rıza vermeniz halinde, Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, ilgili üçüncü taraf şirketin (Tsoft) Fransa’da bulunan sunucularında saklanmaktadır.Bunun yanında, kanunlar uyarınca (örn. 5651 sayılı Kanun) bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Türk hukuku kapsamındaki söz konusu yükümlülükler doğduğunda, bahse konu veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette, herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır. İlaveten, NModa  Shoes, kendi haklarını veya varlıklarını veya kullanıcılarımızın veya diğer kişilerin hak, varlık veya güvenliğini korumak amacıyla dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı gibi olası suçların önlenmesi veya araştırılması için kişisel verilerinizi açıklayabilecektir.Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınızİlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

 Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@ NModa shoes.com aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ İÇİN AÇIK RIZA METNİNModa www. NModa shoes.com internet sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgilere İnternet Sitesi Ziyaretçileri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni yer verilmektedir.IP adresi, konum verisi, site öncesinde ve sonrasında ziyaret edilen site bilgisi, internet sitesi giriş çıkış kayıt bilgileri, ziyaret sıklığı ve kullanıcı davranışlarında oluşan kişisel verileriniz, gerekli alt yapı hizmetlerinin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirketin (

Vermiş olduğunuz rıza ihtiyari olup, dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Rızanın geri alınması, geri alındığı tarihten önce açık rızanıza dayanılarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uygunluğunu etkilememektedir. Kişisel verilerinizin silinmesi anonim hale getirilmesi veya yok edilmesi talebiyle başvuruda bulunmadığınız sürece, NModa  Shoes, yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetine devam edecektir.  NModa ÇEREZ POLİTİKASI NModa başta kişisel verileriniz olmak üzere bizimle paylaştığınız verilerin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. NModa olarak kişisel verilerinize saygı duymaktayız ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin idari ve teknik tedbirler sağlanmaktadır ve kişisel veri işleme faaliyetleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yürütülmektedir.Kişisel verileriniz, www. NModa shoes.com uzantılı internet sitesini (“İnternet Sitesi") kullanmanız halinde İnternet Sitesi Ziyaretçileri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında belirtilen amaçlara uygun bir şekilde işlenebilmesi amacı ile İnternet Sitesi’nin kullanımına bağlı olarak Çerezler vasıtası ile de toplanabilmektedir.Çerez Nedir?

Genel olarak, çerezler, İnternet Sitesini ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınız, tabletiniz, akıllı telefonunuz veya diğer cihazlarınıza (bundan böyle “cihaz” olarak anılacaktır) yüklenen, sıklıkla harf ve rakamlardan oluşan, küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, İnternet Sitemiz, hizmetlerimiz ve uygulamalarımız ile etkileşimde bulunduğunuzda birtakım bilgileri kaydedebilmemize imkân tanımaktadır. Çerezleri, İnternet Sitemizin performansını optimum düzeye getirmekte ve platformumuz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizi sürekli olarak iyileştirmek amacıyla kullanmaktayız. Kullanıcılar istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde İnternet Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).İnternet Sitesinde Kullanılan Çerez Türleri ve Veri İşleme Amaçları

Çerezler, yöneticileri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından gruplara ayrılmaktadır. Buna göre İnternet Sitemizde kullanılan çerezler;Oturum Çerezleri: Yalnızca tarayıcı oturumunuz süresince aktif olan ve tarayıcınız kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezler, İnternet Sitesini bir dahaki ziyaretinizde sizi tanımayacaktır.

Kalıcı Çerezler: Sizin tarafınızdan manuel şekilde veya tarayıcınız tarafından bir süre sonra silinene kadar uzun süre boyunca saklanan çerezlerdir. Kalıcı çerezler için saklama süresi, genellikle 30 gün ile azami 2 yıl arasındadır.

 Birinci Taraf Çerezleri: İnternet Sitesi tarafından oluşturulan çerezlerdir.

 Gerekli Çerezler: Bu çerezler, size İnternet Sitemiz aracılığıyla hizmet sunmamız, İnternet Sitemizin yapmış olduğunuz ayarlara uygun, verimli ve işlevsel çalışması için gereklidir. Buna ek olarak, bu çerezler İnternet Sitemizin güvenliğinin sağlanması amacıyla da kullanılmaktadır. İnternet Sitemize, kullanıcı hesaplarına ve ağımıza potansiyel kusurlu veya şüpheli erişimlerin tespit edilmesi, incelenmesi (örneğin: kimlik hırsızlığı, bot saldırısı, dolandırıcılık) ve teknik sorunların belirlenmesi gerekli çerezler aracılığıyla sağlanmaktadır.

 Performans Çerezleri:

İşlenen Kişisel Veriler ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, genel olarak çerezler vasıtasıyla işlenmemektedir. Ancak bazı durumlarda çerezler aracılığıyla toplanan veriler kişisel veri olarak değerlendirilebilecektir. Kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla işlendiği hallerde, veri işleme faaliyetleri, yalnızca hukuki sebebi, işleme amacı ve gerekli olduğu hallerde açık rızanızın olduğu durumlarda, başta ölçülülük olmak üzere kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkelere uyularak ve Kanun’a uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda işlenebilecek olan kişisel veriler, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışlarını, İnternet Sitesine hangi siteden gelindiğini ve İnternet Sitesinden sonra hangi sitenin ziyaret edildiğini, IP bilgisi, konum verileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak bilgileri ifade etmektedir.NModa tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz amacıyla yukarıda açıklanan verileriniz sizin izin kişiselleştirilmiş bir pazarlama hizmeti sağlanması ve İnternet Sitesinde ve kullanıcı deneyimlerinde iyileştirmeler yapılması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir.  Veri işleme faaliyetleri, Kanun’da öngörülen işleme amaçları ve sebepleri kapsamında ve gerekli olduğu hallerde sağlanan açık rızanıza istinaden NModa tarafından veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştirilmektedir.Seçme Olanakları

İnternet Sitemizin varsayılan ayarlarında sadece gerekli çerezler işletilmektedir. Performans çerezleri, reklam çerezleri ve diğer tür çerezler açık rızanızın alınmasından sonra devreye girmektedir. Bu tür çerezlerin kullanımına ilişkin ayarlarınızı her zaman güncelleyebilirsiniz ve açık rızanızı geri alabilirsiniz.Çerez tercihlerinizi tarayıcınız aracılığıyla her zaman denetleyebilirsiniz. İnternet tarayıcınızda uygun ayarı seçerek İnternet Sitemiz aracılığıyla çerezlerin yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Halihazırda yerleştirilmiş olan çerezleri, yine internet tarayıcınız aracılığıyla her zaman silebilirsiniz. Bu işlemlerin nasıl yapıldığına ilişkin detayları tarayıcınızın veya cihaz üreticinizin talimatlarından öğrenebilirsiniz.Sık kullanılan tarayıcıların konuya ilişkin ayarlar hakkındaki bilgilendirmelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.Google Chrome, Chrome Android, Chrome iOS, Safari, Safari iOS, Mozilla Firefox, Internet Explorer Çerez Politikasındaki Değişiklikler

NModa  Shoes, Çerez Politikası ile İnternet Sitesi ziyaretçilerine çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve çerez tercihleri konusunda ziyaretçilerini bilgilendirmeyi hedeflemiştir.NModa  Shoes, İnternet Sitesi ziyaretçilerinden önceden izin alınmaksızın işbu Çerez Politikası’nda her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişikliklere ve güncellemelere size sağlanan linklerden veya www. NModa shoes.com uzantılı internet sitesinde yer alan ilgili alandan ulaşabilirsiniz. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY METNİ NModa tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, NModa ürün ve hizmet tanıtımlarına, promosyon ve kampanya bilgilendirmelerine ve buna benzer davet, tanırım, etkinlik ve anket uygulamalarına ilişkin olarak tarafıma        E-posta,       SMS,        Arama  kanalları aracılığıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine, kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesine ve gönderimin sağlanması amacıyla hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza veriyorum. MÜŞTERİ DESTEK HATTI HİZMETİNE İLİŞKİN 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu Aydınlatma Metni NModa ­­­­­­­­­­tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen, Müşteri Destek Hattı (Çağrı Merkezi) hizmetimizden faydalanan www. NModa shoes.com internet sitesinin üye olan ve üye olmayan müşterilerinin ve ziyaretçilerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. NModa olarak kişisel verilerinize saygı duymaktayız ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz.İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme AmaçlarıNModa  Shoes, www. NModa shoes.com internet sitesine ilişkin olarak Müşteri Destek Hattı’mızı arayarak aldığınız çağrı merkezi hizmeti sürecinde, ad-soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, vergi numaranız, fatura bilginiz, sipariş bilginiz ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan oluşan kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans kategorilerine ait kişisel verilerinizi işlemektedir. Nmoda Shoes, belirtilen kişisel verilerinizi, çağrı merkezi hizmeti sunulması kapsamında internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilecek satış süreçlerinin yürütülmesi, iade süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ve potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşterilerin ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin ve müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla işlemektedir.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki SebebiYukarıda belirtilen kişisel verileriniz Müşteri Destek Hattı aracılığıyla tarafınızdan sağlanmaktadır.NModa belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, NodaShoes’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması, tarafınızla akdedilen satış sözleşmesinin ifa edilebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Nmoda Shoes’nın meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel Verilerinizin AktarılmasıNModa tarafından, ad-soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, vergi numaranız, fatura bilginiz, sipariş bilginiz ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan oluşan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, verilerinizin serverlarda saklanması, işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapı hizmetlerinin sağlanması ve çağrı merkezi hizmeti alınması amaçlarıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirkete aktarılmaktadır ve kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına açık rıza vermeniz halinde, Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, ilgili üçüncü taraf şirketin  Fransa’da bulunan sunucularında saklanmaktadır.Bunun yanında, kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Türk hukuku kapsamındaki söz konusu yükümlülükler doğduğunda, bahse konu veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette, herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır. İlaveten, NModa  Shoes, kendi haklarını veya varlıklarını veya kullanıcılarımızın veya diğer kişilerin hak, varlık veya güvenliğini korumak amacıyla dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı gibi olası suçların önlenmesi veya araştırılması için kişisel verilerinizi açıklayabilecektir.Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınızİlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

 Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@ nmodashoes.com aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. MÜŞTERİ DESTEK HATTI AÇIK RIZA METNİNModa Müşteri Destek Hattı hizmeti kapsamında elde edilen kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgilere Müşteri Destek Hattı Hizmetine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ­­­­­­­­­‘nde yer verilmektedir.Ad-soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, vergi numaranız, fatura bilginiz, sipariş bilginiz ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan oluşan kişisel verileriniz, gerekli alt yapı hizmetlerinin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirketin  Fransa’da bulunan sunucularında saklanmaktadır ve bu suretle yurt dışına aktarılmaktadır.

Vermiş olduğunuz rıza ihtiyari olup, dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Rızanın geri alınması, geri alındığı tarihten önce açık rızanıza dayanılarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uygunluğunu etkilememektedir. Kişisel verilerinizin silinmesi anonim hale getirilmesi veya yok edilmesi talebiyle başvuruda bulunmadığınız sürece, NModa yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetine devam edecektir.